ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความประชาสัมพันธ์

อ่านบทความประชาสัมพันธ์และข่าวสาร EECd

การร่วมงานของ EECd

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมหารือเรื่องการดำเนินงานเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวักรรมดิจิทัล (EECd) และการพัฒนาต่อยอดด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

ข่าวสาร EECd

คณะกรรมการนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้เปิดการประชุม 2022 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่ 7 มกราคม โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คณะกรรมการพิจารณาและรับทราบความคืบหน้าของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)