คำถามที่พบบ่อย

EECd เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

EECd เป็นหนึ่งในเขตส่งเสริมพิเศษของ EEC ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ EECd เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่

12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EECd มีดังนี้

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

 3. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

 4. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

 5. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

 8. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

 9. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

 10. อุตสาหกรรมดิจิทัล

 11. อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ

 12. อุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก!

ระบบ EEC-OSS คือ ระบบให้บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการให้ขอใบอนุญาตได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน ระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทำให้การขอใบอนุญาตรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!

สำนักงาน EECd ตั้งอยู่ที่ : 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) ชั้น 25 อาคาร กสท โทรคมนาคม 72 ซอย วัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

พื้นที่ตั้ง EECd ตั้งอยู่ที่ :

ตำบล ทุ่งสุขลา อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 2023

โทรศัพท์: +66 2033 8000
โทรสาร: +66 2033 8001
อีเมล: eecd@eeco.or.th