ทำไมต้อง EECd

ทำไมต้อง EECd

ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียน

เราเป็นประตูทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญสู่ภูมิภาคที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จากทศวรรษที่ผ่านมา

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการสำหรับนักลงทุนชั้นนำระดับโลก รวมหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อาหาร การแพทย์ ปิโตรเคมี และการท่องเที่ยว 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) เป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียที่มี
11 ประเทศ โดยเข้าถึงผู้คนกว่า 681,323,552 คน 

ประเทศไทย

ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ขนส่งครบวงจร และโลจิสติกส์

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งของอาเซียน เนื่องด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นทำเลที่ดี และเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล

เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับทุกภาคส่วน

แรงงานทักษะฝีมือดี

EECd ช่วยพัฒนาทักษะและเพิ่มความสามารถของบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลก

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและได้รับการยอมรับในระดับโลกซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือน

มีอะไรในพื้นที่ EECd

การดำเนินธุรกิจครบวงจร (Ecosystem)

ระบบคลาวด์

1. ระบบคลาวด์สาธารณะ
2. ระบบคลาวด์ส่วนตัว

เครือข่าย 5G

ไฟเบอร์ออฟติก

1. เคเบิลใต้น้ำ
2. การเชื่อมต่อสายแลนระดับท้องถิ่น

สาธารณูปโภคและพลังงานทดแทน

การขนส่งและโลจิสติกส์ครบวงจร

ระบบดำเนินการทางธุรกิจครบวงจร

1. ดิจิทัล

2. สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์

3. อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ

สัมผัสประสบการณ์อันทันสมัย

ในพื้นที่ EECd

ศูนย์อำนวยความสะดวก
ที่ทันสมัย สำหรับผู้คนในพื้นที่

พื้นที่สำหรับ
เทคโนโลยีดิจิทัลล้ำสมัย

พื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา (R&D)

ศูนย์รวมบริการระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ

พื้นที่ให้บริการส่วนกลาง สำนักงาน EECd

นวัตกรรมการบริการสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า

หากคุณสนใจร่วมลงทุนกับเรา?

ระบบ EEC OSS คือ ระบบให้บริการครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการขอใบอนุญาตได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัย