ทีมงาน EECd

ทีมงาน EECd

พบกับทีมงานของเรา 

เราพร้อมสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

ดร.จุฬา สุขมานพ

ประธานอนุกรรมการ

ศ.(พิเศษ) วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ

อนุกรรมการ

ภุชพงค์ โนดไธสง

อนุกรรมการ

นฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์

อนุกรรมการ

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์

อนุกรรมการ

พ.อ.สรรพชัยย์ หุวะนันทน์

อนุกรรมการ

อิศรพันธ์ กาญจนเรขา

อนุกรรมการ

ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์

อนุกรรมการ

รองเลขาธิการ สกพอ.

ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร

อนุกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ

คณะผู้บริหารโครงการ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร

ผู้ช่วยเลขาธิการ
ด้านเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
และนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

ดร.เรืองฤทธิ์ อัมพุช อุปละนาละ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd)

สุภัสสรา จิระอุดมรัตน

เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาการลงทุน
และวิเคราะห์โครงการ