พื้นที่ใน EECd

EECd สัมผัสประสบการณ์และนวัตกรรมดิจิทัลที่ทันสมัยในที่เดียว

แหล่งรวมธุรกิจในอนาคต พื้นที่บริการผลิตสินค้าต้นแบบ การประชาสัมพันธ์
และรายล้อมด้วยพื้นที่สีเขียวสู่เมืองแห่งอนาคตที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับธรรมชาติ

2

Commercial of the Future

พื้นที่บริการและสนับสนุนบุคลากรในพื้นที่ EECd รวมถึงศูนย์อำนวยความสะดวกของผู้คนในพื้นที่

Translational Digital Technology Zone

พื้นที่สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล IoT, 5G, Cloud, AI/Big Data, Blockchain ฯลฯ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

2

2

Digital Education Zone

พื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและพัฒนา (R&D) และศูนย์การศึกษา สำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง การวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตและศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัล

Utilities

ศูนย์รวมการให้บริการด้านไฟฟ้า น้ำประปา
การบริหารจัดการน้ำเสีย ขยะ และระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในพื้นที่ ซึ่งบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี IoT, AI และ Big Data

2

2

EECd Center Point

พื้นที่ให้บริการส่วนกลาง สำนักงาน EECd ที่ตั้งอยู่จุดศูนย์กลางของศูนย์บริการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่นันทนาการและพักผ่อนของ EECd 

Digital Sandbox Zone

บริการโรงงานกลางสำหรับการสร้างต้นแบบและ
การผลิต และ บริการสำนักงาน โรงงาน คลังสินค้า
Co-Working Space

2

โครงสร้างพื้นฐาน

พันธมิตร Ecosystem