สิทธิประโยชน์และการลงทุน

สิทธิประโยชน์และการลงทุน

สิทธิประโยชน์จากการลงทุน

Standard

1. กรรมสิทธิ์ในอะพาร์ตเมนต์
2. การปฏิบัติวิชาชีพ
3. Talent Practice
4. สิทธิพิเศษ Free Zone/ Free Trade Zone
5. การยกเว้นจากการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
6. ธุรกิจอากาศยาน/ส่วนประกอบ/ซ่อมแซม

 

Premium

1. กรรมสิทธิ์ที่ดิน
2. การนำแรงงานต่างแดนเข้ามาในราชอาณาจักร
3. การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี
4. ธุรกรรมทางการเงิน
5. ผลประโยชน์ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

 

Beyond


1. สิทธิพิเศษสำหรับกิจกรรมวิจัยและพัฒนา
2. ข้อบังคับและข้อยกเว้นพิเศษ
3. ความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกันใน EECd

 

การลงทุนที่คุ้มค่าใน EECd

เรารับประกันว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการลงทุนและนำพาธุรกิจของคุณสู่โลกแห่งอนาคต

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

1. คนงานต่างชาติที่ทำงานในเขตส่งเสริมต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัตรา
ร้อยละ 17 ซึ่งครอบคลุมถึงบิดา มารดาคู่สมรส และบุตร
2. ผู้บริหารต่างชาติที่ทำงานที่สำนักงานใหญ่หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศในพื้นที่ EEC ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อัตราร้อยละ 15

 

ภาษีอากรขาเข้า

1. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร
2. ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

การหักลดหย่อนพิเศษ

1. ลดหย่อนภาษีในอัตรา 3 เท่าของต้นทุนงานวิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2. อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ธุรกรรมทางการเงิน

ผู้ประกอบการจะได้รับการยกเว้นจาก
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศในเขตส่งเสริม 

การครอบครองที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์

1. หน่วยงานต่างประเทศสามารถถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์สำหรับการดำเนินธุรกิจได้
2. หน่วยงานต่างประเทศสามารถถือครองทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยได้
3. หน่วยงานต่างประเทศมีสิทธิทำ สัญญาเช่า/เช่าช่วง/เช่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ภายในเขตส่งเสริมเป็นเวลา 50 ปี และสามารถต่ออายุเมื่อได้รับการอนุมัติอีก 49 ปี

การย้ายถิ่นฐาน และ
การพํานักอาศัยในประเทศไทย

ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารชาวต่างชาติรวมถึง
คู่สมรสและผู้ที่อยู่ในความอุปการะสามารถพำนักอาศัยในราชอาณาจักรไทยในช่วงระยะเวลาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดได้

 

หากคุณสนใจร่วมลงทุนกับเรา?

ระบบ EEC OSS คือ ระบบให้บริการครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการขอใบอนุญาตได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัย