EECd คืออะไร

โครงการ EECd คืออะไร

EECd เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล

EECd เป็นหนึ่งในเขตส่งเสริมพิเศษของ EEC ซึ่งจัดตั้งอยู่ที่ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ EECd เป็นศูนย์กลางการลงทุนและการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนด้านอุตสาหกรรมและ นวัตกรรมดิจิทัล มุ่งเน้นให้เกิดการลงทุนในธุรกิจดิจิทัลควบคู่กับการสร้างสรรค์ นวัตกรรมดิจิทัลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ตลอดจนยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีเดิมไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลยุคใหม่

สู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลของอาเซียน เราจึงใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและอำนวยความสะดวกให้กับคุณ ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลระดับโลก นวัตกรรมดิจิตอลและสถาบัน IoT

วิสัยทัศน์

การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับเอเชียแปซิฟิกที่มีระบบนิเวศน์ทางธุรกิจดิจิทัลครบวงจรภายในปี 2570 และพัฒนาไปสู่การเป็นเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลที่เป็นต้นกำเนิดแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลระดับโลกภายในปี 2575

พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมอัจฉริยะโดยการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. พัฒนาพื้นที่ให้มีระบบนิเวศน์รองรับธุรกิจดิจิทัล ตั้งแต่การวิจัยพัฒนา การผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับดิจิทัล การพัฒนาซอฟแวร์ การพัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล และศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัล
4. พัฒนาระบบบริการทางธุรกิจแบบออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถเข้าถึงระบบนิเวศน์ทางธุรกิจได้จากทุกที่ทุกเวลา

ความสำคัญ

EECd ร่วมขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ความสามารถของเรา

1. การบริการและประสานงานที่เร็วที่สุดในประเทศไทย
2. บริการครบวงจรสำหรับธุรกิจทุกขนาด ทุกประเภท
3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาของผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ 

หากคุณสนใจร่วมลงทุนกับเรา?

 ระบบ EEC OSS คือ ระบบให้บริการครบวงจร โดยจะช่วยผู้ประกอบการขอใบอนุญาตได้สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านระบบการขออนุญาตออนไลน์ด้วยฟังก์ชันที่ทันสมัย