EECd พร้อมรับการลงทุนเป็น DATA Center แรกปลายปี 2565

Blender:Date:2019/12/02 15:30:41

UPDATE: นายกฯ ประชุมบอร์ด EEC พอใจความสำเร็จ 4 ปีแรก เติบโตดีทุกมิติ สร้างผลประโยชน์ถึงประชาชนทุกกลุ่ม

วันนี้ (15 สิงหาคม) ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 4/2565 (ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกรัฐมนตรีแสดงความพอใจต่อผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการ EEC ขณะนี้มีความก้าวหน้าอย่างมากและเป็นไปตามเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากรายได้ปานกลางและยกระดับความเป็นอยู่ให้ประชาชนทุกกลุ่มในพื้นที่ EEC มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ในภาพรวมจะเกิดความสำเร็จ แต่ก็ต้องให้ความสำคัญไปถึงประชาชนกลุ่มอื่นๆ ของประเทศให้ได้รับประโยชน์จากการดำเนินการโครงการ EEC รวมถึงการทำให้เกิดการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมอย่างเป็นระบบ ให้เกิดการเจริญเติบโตไปสู่ทุกภาคของประเทศไทยและเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคด้วย โดยนายกรัฐมนตรีย้ำให้ช่วยกันดำเนินการด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต และเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆ ของ EEC สามารถเดินหน้าขับเคลื่อนต่อไปได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของ EEC ในช่วง 4 ปีแรก (2561-2565) ซึ่งเกิดการเติบโตที่ดีครบทุกมิติ และเกิดผลประโยชน์ตรงถึงประชาชนทุกกลุ่ม ได้แก่

1. เกิดการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท เกินเป้าหมาย 1.7 ล้านล้านบาทใน 5 ปีที่เป็นแผนแรกของ EEC

2. สามารถดึงเทคโนโลยีใหม่ผ่านการลงทุน โดย 4 ปีที่ผ่านมา การอนุมัติการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-Curve มีสัดส่วน 70% ของการส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด และ 5 New S-Curve มีสัดส่วนการลงทุน 36% และเพิ่มขึ้นเป็น 49% ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 นี้

3. สร้างระบบการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของตลาด (Demand Driven) แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่ทำงานกับนวัตกรรมใหม่ อบรมไปได้แล้ว 16,114 คน สิ้นปี 66 จะดำเนินการได้ 100,000 คน

4. ผลประโยชน์ตกถึงประชาชน และมีระบบดูแลอย่างยั่งยืน ได้แก่

ผลประโยชน์ทางตรง โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก ระบบสาธารณสุขทันสมัย สาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า ขยะ) ทันสมัยเพียงพอ มีโอกาสมีงานทำ รายได้ดี

การพัฒนาตรงถึงประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต บูรณาการการลงทุนในชุมชน ผ่านแผนเกษตร แผนพัฒนาเชิงพื้นที่ Neo Pattaya-บ้านฉาง-บ้านอำเภอ-มาบตาพุด-ระยอง

โครงการลงถึงระดับชุมชน เกิดการมีส่วนร่วมทั้งพลังสตรีดูแลสิ่งแวดล้อม, EEC Square, บัณฑิตอาสา, เยาวชนต้นแบบ, โครงการต้นแบบสอนภาษาอังกฤษและจีน, หลักสูตร EEC กับการบริหาร อปท.

โครงการสินเชื่อพ่อค้า-แม่ขาย และ SMEs หลังสถานการณ์โควิด กับ 9 สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (ปล่อยไปแล้ว 51,420 ราย เป็นสินเชื่อ 34,548 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังรับทราบถึงแนวทางการดำเนินงานใน 5 ปีข้างหน้าของ EEC บนพื้นฐาน ก้าวกระโดดใน 5 ปีข้างหน้า (2566-2570) ในด้านต่างๆ ได้แก่

1. 5G ของไทยเร็วที่สุด ครอบคลุมมากที่สุดในอาเซียน นำหน้าประเทศอื่นๆ ประมาณ 2 ปี ทำให้บริษัทชั้นนำด้านดิจิทัลหันมาลงทุนใน EEC อนาคตจะเป็นธุรกิจไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาทต่อปี

2. EV นโยบาย EV ของรัฐบาลไทยนำหน้าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยตั้งใจจะเป็นฮับการผลิตของอาเซียนต่อไป ทำให้บริษัทรถยนต์ที่ตั้งใจจะผลิต EV เข้ามาลงทุนใน EEC รวมทั้งธุรกิจแบตเตอรี่ ระบบไฟฟ้า และชิ้นส่วนรถ EV

3. เทคโนโลยีการแพทย์ และ Wellness การที่ EEC ได้จัดระบบสาธารณสุขและการแพทย์ลงตัว โดยแบ่งงานกันทำทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการเปิดฉากการพัฒนาการแพทย์สมัยใหม่ทั้งจีโนมิกส์ และ Digital Hospital ทำให้มีความสนใจการลงทุนทางการรักษาพยาบาลระดับสูง ระบบที่เชื่อมโยงดังกล่าวจะนำไปสู่เครือข่ายธุรกิจ Wellness ทั้งโรงพยาบาลชั้นนำ เวชสำอาง ศูนย์พักฟื้น ธุรกิจโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการแพทย์ อุตสาหกรรมยา อุปกรณ์การแพทย์

4. ศูนย์นวัตกรรมสำคัญ เริ่มดำเนินการ ได้แก่ EECi เสร็จระยะแรก กำลังทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้ เกษตร ดิจิทัล หุ่นยนต์ โดรน EV แบตเตอรี่ EECd ส่วน Digital Valley เปิดดำเนินการแล้ว และจะรับการลงทุน DATA Center แรกปลายปี 2565

5. โครงสร้างพื้นฐาน 4 โครงการหลัก เข้าสู่ช่วงการก่อสร้างปลายปีนี้ และจะแล้วเสร็จในปี 2568-2569 ซึ่งจะทำให้ EEC ก้าวเข้าสู่ระยะการขยายตัวที่สำคัญในปี 2569 เป็นต้นไป

สำหรับเป้าหมายของ EEC ในช่วง 5 ปีต่อไป (2566-2570) คือเป้าหมายการลงทุน 2.2 ล้านล้านบาท (2566-2570) โดยจะมีเงินลงทุนประมาณปีละ 4-5 แสนล้านบาท และ EEC น่าจะขยายตัวได้ 7-9% ต่อปี ทำให้ประเทศไทยขยายตัวได้ประมาณ 5% ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปสู่หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมได้รับทราบด้วย เพื่อทุกฝ่ายจะได้รับทราบถึงการดำเนินงานดังกล่าวของรัฐบาล ในการเตรียมการประเทศสู่อนาคตในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง และทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีโลก

ที่มา TheStandardNews

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter